Cấp phép xả thải

Hướng dẫn làm thủ tục cấp phép xả thải

Mẫu đơn xin cấp phép xả thải vào nguồn nước

  Mẫu số 01/XNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Kính gửi:……………………………………………………………………………….. (1) Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 1.1. Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………………….. (2) 1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. (3) 1.3. […]