Tiêu chuẩn nước thải

Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nước cấp

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết: 

Quy chuẩn nước thải sinh hoạt

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation on domestic wastewater 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này qui định giá trị  tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. […]