Hồ sơ cần chuẩn bị để hoàn thiện hậu ĐTM

Tài liệu phục vụ lập Hậu ĐTM download 

Tên tài liệu

S. lượng

+ Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá ĐTM chi tiết đã được phê duyệt; 01 bộ
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy (theo thực tế và theo quy hoạch) 01 bộ
+ Hồ sơ bản vẽ hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (trường hợp chưa có bản vẽ hoàn công, có thể cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Trường hợp chỉ có hồ sơ thiết kế kỹ thuật, cần nêu rõ đã thực hiện đúng như hồ sơ thiết kế kỹ thuật hay không. Nếu có sai khác cần chỉ rõ);- Các bản vẽ, thuyết minh hệ thống xử lý bụi, khí thải- Các bản vẽ, thuyết minh hệ thống xử lý khí thải- Các bản vẽ, thuyết minh hệ thống xử lý nước thải (nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước mưa chảy tràn)- Các bản vẽ khu xử lý rác thải, chất thải nguy hại 01 bộ
+ Các phiếu lấy mẫu và kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải, bụi và khí thải (03 lần); 01 bộ
+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có); 01 bộ
+ Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;- Biên bản nghiệm thu hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải- Biên bản nghiệm thu hệ thống xử lý bụi, khí thải 01 bộ
+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với đơn vị có chức năng; 01 bộ
+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 01 bộ
+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng, kèm theo văn bản chứng minh chức năng của đơn vị đó; 01 bộ
+ Giấy phép khai thác nước (nếu có); 01 bộ
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) hoặc hợp đồng đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN
+ Văn bản chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cấp cho cơ sở của Công an tỉnh Hà Nam. 01 bộ
+ Bản sao văn bản phê duyệt phương án phòng chống sự cố hóa chất 01 bộ