quy trình làm đánh giá tác động môi trường

các bước hoàn thiện đánh giá tác động môi trường

 

Bước 1: Cần xác định phạm vi thực hiện: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

Sau đó sẽ tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực.

Bước 2: Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn nước và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.

Bước 3: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 4: Xác định nhóm cộng đồng liên quan hay quan tâm đến quá trình đánh giá tác động môi trường dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư;

Bước 5: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương);

Bước 6: Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

Incoming search terms:

  • Các bước đánh giá tác động môi trường
  • quy trình đánh giá tác động môi trường
  • quy trình đánh giá tác động môi trường của tiêu chuẩn việt nam