xử lý nước thải

bồn 1-3 m3

Bồn hóa chất 4000 lit