17m3

Hệ thống xử lý công suất 25m3/ngày

SPECIFICATION OF INFLUENT AND EFFLUENT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA NƯỚC THẢI TRƯỚC VÀ SAU XỬ LÝ

Domestic waste water of factory are from Kitchen, WC, bathroom sources and  usually one person in factory use amount of water  34 lits for kitchen and 34 lits for WC and bath.

Nước thải sinh hoạt của nhà máy từ các các nguồn là nước nhà bếp, WC, tắm, thông thường một người trong nhà máy sử dụng mức nước thải là 34 lits cho việc ăn uống và 34 lít cho việc đi vệ sinh và tắm.

AMOVINA factory has 500 people in the future, so total capacity = 350 people x 0.068  m3/person/day =23.8 m3/day.

We design capacity is Q = 23.8 m3/day.

Nhà máy AMOVINA có 10000 công nhân viên trong tương lai, bởi vậy có công suất là = 350 người x 0.068 m3/người/ngày = 23.8 m3/ngày.

Do đó chúng tôi thiết kế công suất trạm xử lý là Q = 25 m3/ngày

Quality of treated water has to meet the newest Vietnam National standard for factory domestic waste water of QCVN 40: 2011 class B, suitable with industrial zone’ quality.

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn mới nhất về nước thải sinh hoạt QCVN 40: 2011 loại B, phù hợp với tiêu chuẩn xả thải của Khu công nghiệp .

Table 1 . Quality of influent and effluent waste water(main factors)

Bảng 1. Tiêu chuẩn nước thải vào hệ thống và nước thải sau xử lý (các chỉ tiêu chính)

NoSTT Parameter/Thông số đo UnitĐVT Influent qualityChất lượng nước đầu vào IZ quality/ Tiêu chuẩn KCN
1 pH - 5,5 – 9
2 BOD5 (20oC) mg/l 250 50
3 COD mg/l 300 150
4 Total suspended solid (TSS) mg/l 300 100
5 Ammonium (at N) mg/l 60 10
6 Gevetable oil and Grease mg/l 30 10
7 Total Nitrogen mg/l 90 40
8 Total Photpho mg/l 15 6
9 Total coli-form MPN/100ml - 5.

I. TECHNOLOGY PROPOSAL

ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ

  1. Advantages of technology applied/Các ưu điểm của công nghệ đề xuất.
  • Easy in maintenance: all tanks are empty and have only technical piping so maintenance is only Pumps and Air blowers.

Hệ dễ dàng cho bảo trì: Bởi vì tất cả các ngăn bể đều trống rỗng chỉ có hệ thống đường ống công nghệ, bởi vậy việc bảo trì đơn giản là bảo trì các bơm và máy thổi khí.

  • Easier in expand capacity: This is open technology, when we extra Contact media, in this case amount of active sludge (sludge has good acitive bacteria) live in the surface of contact media and have higher active sludge and treatment result is better, so Sewage treatment plan can treat with over influent.

Dễ dàng cho việc mở rộng công suất: Hệ thống được thiết kế mở, bởi việc cho thêm đệm vi sinh, sẽ làm cho  vi sinh có lợi dính bám trên bề mặt đệm làm cho nồng độ vi sinh có lợi lớn hơn mức bình thường và do đó hệ thống có khả năng xử lý quá công suất.

  • Automatic working: don’nt need worker to control Sewage treatment system. Whenever the treatment system has problem, there are signal from whistle and arlam

Hệ vận hành tự động: Hệ thống các bơm, máy thổi khí… hoạt động tự động bằng các Role thời gian và hoàn toàn tự động, do đó không cần có nhân viên vận hành. Khi hệ có sự cố thì đèn và còi sẽ phát tín hiệu.

 

  1. Description of technology

Mô tả công nghệ

Technology which combinated process of anoxic – anoxic processes  (A-O).  Treatment processes as follows:

Công nghệ được kết hợp bởi quy trình xử lý thiếu khí và Hiếu khí (A-O), quy trình chính được thể hiện như sau:

Step 1: Equalization/ Điều hòa

Step 2: Anaerobic/ xử lý Thiếu khí

Step 3: Aerobic/ xử lý Hiếu khí

Step 4: Sedimentation/ Lắng

Step 5: Disinfection/ Khử trùng

Domestic waste water is natural flow into Pump pit, in this have 02 submersible pumps pump waste water into Equalization tank.

Nước thải sinh hoạt tự chảy về hố bơm Pump pit, tại đây có 02 bơm chìm bơm nước thải vào ngăn bể Điều hòa

Equalization tank: is responsible for regulate flow (forbid over flow at max flow range time ) and pollutants concentration of W.W. Equalization is aerated to mixing to forbid sedimentation and make waste water are uniform.

Ngăn bể điều hòa: Có tác dụng điều hòa lưu lượng (làm cho nước thải không bị tràn ở giờ cao điểm) và dưới đáy có bố trí hệ thống sục khí thô có tác dụng đảo trộn tránh bị lắng cặn và làm tăng độ đồng đều cho nước thải trước khi vào hệ thống xử lý chính.

Anaerobic Tank: In this step, waste water come from  Equalization tank will be mixed with circulation flow from Aerobic tank by Mixer pump, so amount of pollutants are quickly decomposed by dilution. Here, the de-nitrification process take placed, so nitrate factor is transformed into nitrogen factor:

NO3- + Oganic = C5H7NO2 + N2 + HCO3-

Ngăn bể Thiếu khí: Ở công đoạn này, nước thải từ Bể điều hoàn được bơm vào và trộn lẫn với dòng tuần hoàn từ Bể Hiếu khí và dòng tuần hoàn từ ngăn Lắng bởi hệ thống phân phối khí, nhờ đó nồng độ nước thải nhanh chóng bị giảm xuống. Nước thải tuần hoàn từ ngăn Bể Hiếu khí và Thiếu khí có mang theo vi sinh vật có lợi liên tục bổ xung cho ngăn Thiếu khí. Tại đây, quy trình khử  Nitrat (NO3- ) dưới tác dụng của vi sinh vật có lợi theo phương trình sau:

NO3- + Oganic = C5H7NO2 + N2 + HCO3-

In this treatment step, these factors as: COD, BOD and Nitrate, photphorus… are decomposed. Waste water from Anoxic is natural come into Oxic tank.

Ở quy trình này, các thành  phần: COD, BOD và Nitrate, photphorus… bị xử lý. Nước thải sau đó tự chảy sang ngăn Bể Hiếu khí.

Aerobic Tank: in this tank have high concentration of active sludge, at amount of 1500 mg/lit to 2000 mg/lit. With high active sludge, these oganic and NH4+  or amoniac will be tranfer into CO2 and Nitrate. Main transform processes include:

Organic sustance + O2 + VSV(bacteria) = CO2 + H2O + C5H7NO2

NH4+  +1,83O2+1,98HCO3- = 0,021C5H7NO2+0,98NO3- +1,04H2O+1.88H2CO3

Ngăn Bể Hiếu khí: tại ngăn này có tập trung bùn hoạt tính chứa vi sinh vật có lợi ở mức cao, với nồng độ từ 1500 mg/lit -2000 mg/lit. Với nồng độ bùn như vậy, các thành phần chất thải Hữu cơ và thành phần Amoni NH4+  có chủ yếu trong nước giải hay amoniac sẽ được chuyển hóa thành CO2 và Nitrat. Quy trình chuyển hóa như sau:

Organic sustance (chất hữu cơ) + O2 + VSV(vi sinh vật) = CO2 + H2O + C5H7NO2

NH4+  +1,83O2+1,98HCO3- = 0,021C5H7NO2+0,98NO3- +1,04H2O+1.88H2CO3

Sedimentation Tank: Waste water from Oxic tank is natural flow into sedimentation tank. In this tank, slugde will be falling down into the bottom tank by its gravitation of slugde is higher than water.

Ngăn lắng: Nước thải từ ngăn Hiếu khí tự chảy sang ngăn lắng. Tại đây, bùn sinh học chứa vi sinh sẽ lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực riêng và được bơm ngược lại ngăn Bể Thiếu khí cấp vi sinh vật cho ngăn này và một phần về ngăn chứa bùn.

Disinfection Tank: fresh water from Sedimentation tank will be Sterilized by NaClO at cake type. In this tank, harmfull bacterias (coliform) will be treated. Waste water now reach Ba Thien Industrial zone waste water quality and is pumped into collection network of Industrial zone. NaClO at cake type will be extra 2 times/month.

Ngăn khử trùng: nước sạch từ ngăn Lắng tự chảy sang ngăn Khử trùng, tại đây dưới tác dụng của hóa chất khử trùng NaClO thì các thành phần vi khuẩn có hại sẽ bị tiêu diệt (chính là thành phần coliform). Nước thải đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Bá Thiện và được bơm vào mạng thu gom của Khu công nghiệp. Hóa chất NaClO ở dạng bánh sẽ được bổ xung định kỳ 2 lần/1 tháng.

Sludge treatment: Sludge are increase in treatment step at Sedimentation tank will be pumped into Sludge holding tank and will be take out two times/year by the car of local environmental company.

Xử lý bùn: Bùn thải sinh ra trong quá trình xử lý ở ngăn lắng được bơm về Ngăn chứa bùn và được đưa đi xử lý 1 lần/1 năm bởi công ty môi trường địa phương.

Smell treatment: smell is increase at Equalization tank at 2 m3/day will be mixed with gas of Anaeration tank and Aeration tank (500-1000 m3/day, supplied by Air blowers). Because of smell are too small compare with gas of Anaeration tank and Aeration tank, so smell is natural decomposed.

Xử lý mùi: mùi sinh ra ở ngăn Bể điều hòa với một lượng là 2 m3/ngày được hòa trộn với khí ở ngăn Bể Thiếu khí và Hiếu khí (với lượng từ 500 m3/ngày -1000 m3/ngày, được cấp bởi Máy thổi khí). Bởi vì lượng khí sinh mùi là ít nên khi trộn lẫn thì nó tự triệt tiêu.